AV7224006 Westland Gazelle HT3, ZB627, "Ginger", No. 2 Flying Training School RAF